HW 1: Assigned Jan 9, Due Jan 16 in class

              PDF    

 

HW 2: Assigned Feb 6, Due Feb. 13 in class

              PDF    

 

HW 3: Assigned Feb 20, Due Feb. 27 in class

              PDF    

 

HW 4: Assigned February 28, Due March 7 in class

              PDF